Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Inschrijving deelnemer

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Enjoy, betreffende deelname aan de                   lessen, cursussen, trainingen of andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin van het woord en                   betreffen pilates, relaxercise, mindful of hardlopen.

1.2    De overeenkomst komt tot stand na het inleveren van het ingevulde inschrijfformulier.

1.3    Hierbij gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, privacy verklaring en het huisreglement.

1.4    Inschrijving is voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2: Uitsluiting deelnemer

2.1    Deelname aan een activiteit kan geweigerd worden indien de  deelnemer niet aan zijn/haar

         betalingsverplichting   voldaan.

2.2    Een deelnemer kan ten alle tijden tijdelijk of permanent worden uitgesloten van de activiteiten indien deze zich niet houdt

         aan het huisreglement en de algemene voorwaarden van Enjoy.

2.3    Bij uitsluiting zal artikel 5.14 en 5.15 worden gehanteerd.

 

Artikel 3: Les- jaarrooster en lestijden

3.1    Het actuele lesrooster staat vermeld op de website http://www.enjoypilates.nl en op

         facebook; Enjoy, Perfect Pilates en Hardlopen.

3.2    Het jaarrooster is te vinden op de website: http://www.enjoypilates.nl

3.3    Tijdens een aantal schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Tijdens de zomervakantie is Enjoy 3 weken gesloten.

         Zie het jaarrooster op de website. Er is geen recht deze lessen in te halen.

3.3    De activiteiten duren 60 minuten.

3.4    Iedere deelnemer dient 5-10 minuten voor een activiteit aanwezig te zijn.

3.5    Enjoy behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig, het lesrooster aan te passen.

3.6    Indien aan een les structureel 4 of minder deelnemers deelnemen behoudt Enjoy zich het recht om deze les voor                       onbepaalde tijd te annuleren en klanten, in overleg, een passende les op een ander moment aan te bieden.         

3.7    Een lesjaar heeft 52 weken waarvan 44 lesweken.

3.8    Enjoy behoudt zich het recht om de indeling van het jaarrooster in de loop van een lesjaar aan te passen.

3.9    Gedurende feestdagen en overige dagen volgens het jaarrooster van Enjoy worden er geen lessen gegeven. Deze                     ingeplande vakantie, studie en feestdagen en de daarbij eventuele vervallen lessen vallen buiten de 44 lesweken en                 komen niet in aanmerking voor een inhaalmoment of compensatie.

3.10  Bij afwezigheid van de docent door ziekte zal er voor vervanging gezorgd worden.

3.11  Indien er geen vervanging van de docent mogelijk is zal er, voor zover mogelijk en toelaatbaar, extra inhaalmomenten               worden ingepland of de gemiste lesweek in mindering worden gebracht op het maandbedrag van het abonnement.

3.12  Er kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het lesgeld bij uitval van lessen door overmacht ( brand,                     waterschade, extreme weersomstandigheden, een epidemie of pandemie).

 

Artikel 4: Tarieven

4.1    De vermelde tarieven zijn inclusief 9% btw en per persoon.

4.2    Enjoy behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, de tarieven te verhogen.

4.3    De aanpassing van de tarieven zal op een redelijke termijn naar iedere klant worden gecommuniceerd.

4.4    De gewijzigde tarieven gelden direct per aangegeven ingangsdatum.

4.5    Verhoging van de tarieven zal maximaal 1 x per jaar plaats vinden.

  

Artikel 5: Maandabonnementen

5.1    De tarieven van de maandabonnementen zijn gebaseerd op 44 lesweken per jaar.

5.2    Met een abonnement heb je gedurende de overeengekomen looptijd een vaste les op een vaste tijd en dag. Een                       activiteit kan daarbij door de deelnemer worden verplaatst volgens  artikel 6.

5.3    Abonnementen worden zonder opzegging van de deelnemer automatisch met een maand verlengd.

5.4    Abonnementen zijn per maand opzegbaar rekening houdende met een maand opzegtermijn.

5.5    Opzegging dient schriftelijk of per mail te gebeuren.

5.6    Het abonnementsbedrag moet tussen 25e en 30e van de maand op de rekening van Enjoy staan.

5.7    U ontvangt van Enjoy hiervoor digitaal een factuur.

5.8    Het aantal lessen per maand kan, indien mogelijk, per maand worden verhoogd of verlaagd.

5..9   Alle abonnementen starten vanaf de datum van de eerst deelgenomen les.

5.10  Afhankelijk van de startdatum zal de eerste termijn van het maandbedrag worden aangepast naar de volgende                           percentages: 1-8e dag 100%, 8-15e dag 75%, 15-23e dag 50%, 23e of later 25%.

5.11  Bij langdurige ziekte, revalidatie, plotselinge ziekenhuis opname kan het abonnement in goed overleg met Enjoy worden           bevroren tot max. een half jaar.

5.12  Het aanvragen van een tijdelijke bevriezing van het abonnement dient te allen tijde schriftelijk of per mail te geschieden.

5.13  Er kan geen garantie gegeven worden dat de geserveerde plaats na het hervatten van het abonnement weer voor de                 deelnemer beschikbaar is.

5.14  Restitutie van het abonnementsgeld van gemiste-, niet tijdig afgemelde, niet deelgenomen lessen en/of privé les is niet             mogelijk.

5.15  Restitutie van het abonnementsgeld bij tussentijdse opzegging en/of beëindiging is niet mogelijk.

5.16  Voor het afmelden van activiteiten wordt artikel 6 gehanteerd.

 

Artikel 6: Activiteiten annuleren en verplaatsen door deelnemer

6.1    Een activiteit dien minimaal 24 uur voor de aanvang via mail of WhatsApp te worden geannuleerd.

6.2    Een activiteit die te laat is afgemeld wordt in rekening gebracht en komt niet in aanmerking voor een inhaal moment.

6.3    Een activiteit die op tijd door de klant is afgemeld komt in aanmerking voor een inhaal moment.

6.4    De mogelijkheid tot het inhalen van een les is een service, hieraan kunnen géén rechten worden ontleend.

6.5    Gemiste en/of verplaatste lessen kunnen nooit als tegoed worden opgespaard.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

7.1    Deelname aan de activiteiten is geheel voor eigen risico.

7.2    Iedere deelnemer dient ten alle tijden de docent te informeren over haar/zijn {gewijzigde} gezondheid, fysieke- mentale             gesteldheid en over eventuele veranderingen hierin.

7.3    Enjoy is niet verantwoordelijk voor- en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van           eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een activiteit.

 

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

8.1    De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn vertrouwelijk en worden door de docente uitsluitend voor                                 administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.

8.2    De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens.

8.3    Bij beëindigen van een abonnement worden deze persoonlijke gegevens verwijderd.

8.4    Voor meer informatie over de omgang met persoonsgegevens verwijzen wij u door naar de privacy verklaring van Enjoy.           Deze is te vinden op de website en kan op aanvraag via mail of op papier worden verstrekt.

8.5    Gedurende de trainingen kunnen er opnamen worden gemaakt voor training en trainingsdoeleinden. Enjoy zal dit altijd in           overleg en na toestemming van de deelnemer doen.

  

Artikel 9: Overig

9.1   Enjoy heeft een aantal huisregels opgesteld. U wordt geacht deze huisregels te kennen en toe te passen. U kunt ze                  vinden op de website http://www.enjoypilates.nl

9.2   Enjoy zal alle klanten per email op de hoogte houden van alle belangrijke zaken. De klant zelf is verantwoordelijk voor het          doorgeven van het juiste email adres.

9.3   Waar de algemene voorwaarden en het reglement niet in voorziet, beslist Enjoy.

9.4   Met publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie.

9.5   Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze algemene voorwaarden zijn niet voor rekening van              Enjoy.

9.6   Enjoy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden, lesdagen, lestijden en locatie te aller tijde te wijzigen.              Klanten worden hiervan tijdig op hoogte gesteld.